Zastosowania do pokrywania metalami szlachetnymi

Do wykonywania dekoracji lub do zastosowań technicznych takich, jak w elektrotechnice ,metale szlachetne takie, jak złoto, srebro i platyna z uwagi na swe doskonałe właściwości chemiczne i fizyczne są materiałami nie do zastąpienia w pokrywaniu galwanicznym.

Powłoki z metali szlachetnych lub również powłoki galwaniczne stosowane są w różnorodnych dziedzinach. Celem jest nadanie powierzchni określonych właściwości przy umiarkowanych kosztach.

Pokrywane są wyroby gotowe (galwanizowanie korpusów), materiały drobne (galwanizowanie bębnowe) lub półprodukty takie jak druty (galwanizowanie drutów) lub taśm (galwanizowanie taśm). Pokrywane elementy stykowe znajdują zastosowanie w przemyśle elektronicznym, w przemyśle samochodowym, w medycynie, technologii przemysłowej lub w energetyce.

Indywidualnie stosowane są różne koncepcje oczyszczania strumieni cząstkowych powstających ścieków wzgl. technologie celem maksymalnego odzysku surowców wtórnych takie, jak np. oczyszczanie kwasu chromowego za pomocą wymienników jonowych.

Stosownie do wymagań procesu do całościowej koncepcji dołącza się również urządzenia do wytwarzania dejonatu (całkowicie zdemineralizowanej wody.

W zależności od planowanych procesów produkcyjnych na podstawie okna towarowego, czasu taktu oraz geometrii detalu można z góry wyznaczyć wymaganą technologię płukania, jak również wynikające stąd ilości ścieków i osadu.

LISTA KONTROLNA POBIERANIA DANYCH WYJŚCIOWYCH

Oczyszczanie ścieków pochodzących z pokrywania metalami szlachetnymi

Celem oczyszczania ścieków jest uzyskiwanie zalecanych wartości granicznych zawartości metali ciężkich takich jak Au, Ag, Ni, SN i cyjanków oraz osiąganie w miarę możliwości efektywnego oczyszczania.

Należy sprawdzić, na ile zasadna jest cyrkulacja kwaśnej/alkalicznej lub cyjanowej wody płuczącej, aby obniżyć ilość zawartych w niej ścieków.

W zależności od rodzaju ścieków sensowne jest osobne lub wspólne oczyszczanie strumieni cząstkowych.

Powstające ścieki dzielą się na

  • ścieki kwaśne
  • ścieki alkaliczne
  • ścieki z zawartością cyjanku
  • ścieki z zawartością złota i / lub srebra

Ścieki kwaśne i alkaliczne neutralizowane są w klasycznych instalacjach oczyszczania wsadowego.

Oczyszczanie wstępne ścieków cyjankowych z procesów takich, jak np. złocenia kwasowe, złocenie alkaliczne, srebrzenie alkaliczne odbywa się za pomocą wanny elektrolitycznej a następnie za pomocą oczyszczania w instalacji wymiany jonowej celem odzyskania surowców wtórnych.

Oczyszczanie pozostałych ścieków z zawartością cyjanków odbywa się poprzez utlenianie cyjanku za pomocą środków utleniających takich, jak np. podchloryn sodu lub nadtlenek wodoru

Po zakończeniu utleniania cyjanku następuje neutralizacja wsadu za pomocą ługu sodowego.

Po oczyszczaniu głównym ścieków następuje usuwanie strąconego osadu.

W zależności od zawartości osadu oferujemy prasy filtracyjne o różnej wielkości i wykonaniu do filtracji osadów.

Na zakończenie procesu następuje oczyszczanie końcowe filtratu czystego na prasie z filtracyjnej komorowej. W ramach tego procesu oczyszczone ścieki filtrowane są za pomocą różnych technologii.

Celem eliminacji resztek metali ciężkich stosuje się instalacje selektywnej wymiany jonowej (wymiennik końcowy), aby bezpiecznie uzyskać wartości graniczne zgodnie z ramowymi przepisami dotyczącymi ścieków i przepisami administracyjnymi (AbwV - Załącznik 40) dla metali ciężkich.

Chemikalia niezbędne do oczyszczania ścieków doprowadzane są do poszczególnych agregatów poprzez stację chemikaliów.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące technologii:

Instalacje do oczyszczania wsadowego
Urządzenie do oczyszczania osadu
Filtracja końcowa i oczyszczanie końcowe
Stacje chemikaliów
Sterowanie instalacją

Uzdatnianie wody dla procesów pokrywania metalami szlachetnymi

Do zasilania kąpieli czynnych oraz płukania wymagana jest woda o najwyższej czystości. Realizowane jest to, w zależności od jakości wody wejściowej za pomocą instalacji do osmozy odwróconej lub za pomocą systemu wymiany jonowej.

Dodatkowo do wytwarzania wody o przewodności poniżej 1,5 µS/cm stosowane są urządzenia do elektrodejonizacji (EDI) lub wymienniki ze złożem mieszanym.

Aby zapobiec nadmiernemu tworzeniu się zarodków w dejonacie używa się systemów dezynfekcji promieniowaniem UV.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące technologii:

Filtracja wstępna
Urządzenia zmiękczające
Instalacje wymiany jonowej dla potrzeb pełnej demineralizacji
Instalacje osmozy odwróconej
Elektrodejonizacja (EDI)
Instalacje wymiany jonowej ze złożem mieszanym
Filtracja UV

Odzyskiwanie surowców wtórnych dla procesów pokrywania metalami szlachetnymi

Odzyskiwanie surowców wtórnych prowadzi do obniżenia kosztów utylizacji i umożliwia ponowne zastosowanie wzgl. odsprzedaż surowców wtórnych.

Przy czym zasadniczym warunkiem jest w tym przypadku podzielenie ścieków na strumienie cząstkowe, które następnie oczyszczane są oddzielnie. Przyczynia się to równocześnie do odciążenia wszystkich procesów.

Procesy te mogą być również dodatkowo zintegrowane z istniejącymi instalacjami.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące technologii:

Odzyskiwanie metali szlachetnych